06 24 534 060 | borkezeles@kerttrade.hu
KERTTRADE
a minőségi borkezelés szakértője
06 24 534 060 borkezeles@kerttrade.hu
KERTTRADE
a minőségi borkezelés szakértője

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

 1. Az adatkezelõ neve

 KERTTRADE Kft. (a továbbiakban: adatkezelõ)

 1. Az adatkezelõ székhelye cégjegyzékszáma, adószáma

székhelye:                 1037 Budapest, Domoszló lejtõ 6.

cégjegyzékszáma:     01-09-165995

adószáma:                 10755309-2-41

 1. Az adatkezelõ elérhetõségei

telefon: 06-24-534-060; fax: 06-24-534-081, e-mail: borkezeles@kerttrade.hu

honlap: www.borkezeles.hu. (a továbbiakban: honlap)

 1. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója

NAIH-84122/2015

 1. Az adatkezelés helye

Az adatkezelés a felhasználók (a továbbiakban: felhasználó vagy felhasználók) önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása, illetve regisztrációja alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználóak esetében. A regisztráció és az adatkezelés helye: www.borkezeles.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezéseivel, illetve a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat) összhangban a személyes adatok kezelését az adatkezelõ kizárólag a felhasználók önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulása alapján végzi.

A felhasználó a regisztráció kitöltésével kijelenti, hogy a Szabályzatot megismerte, és azt magára nézve kötelezõnek fogadja el.

A felhasználó a regisztráció kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelõ az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megõrizze, és a Szabályzatban rögzített módon felhasználja. A felhasználó személyes adatai kezelésének feltételeirõl megfelelõen tájékozódott, ahhoz önkéntesen és határozottan hozzájárul, továbbá személyes adatainak kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja.

 1. A kezelt adatok köre

·családi- és utónév (nem magánszemély esetén: szervezet megnevezése),

·kapcsolattartó családi- és utóneve,

·email cím,

·felhasználónév,

·jelszó,

·számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

·szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

·telefonszám.

Adatkezelõ a neki megadott személyes adatokat nem ellenõrzi. A megadott adatok megfelelõsségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelõsséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrõl kizárólag õ vesz igénybe szolgáltatást. E felelõsségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggõ mindennemû felelõsség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatkezelés célja

8.1.     Sikeres regisztrációt követõen az internetes vásárlás lehetõsége

8.2.     A regisztrációval a felhasználó olyan szolgáltatásokat érhet el a honlap használata során, mint a rendelések nyomon követése, törzsvásárlói kedvezmények igénybevétele, egyedi tájékoztatók, ajánlatok.

8.3.     A felhasználók részére a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos hírlevél kiküldésének lehetõsége.

8.4.     Az adatkezelõ és a felhasználók közötti kommunikáció, valamint interakció dokumentálása, rögzítése.

Az adatkezelõ a megjelölt céloktól eltérõ célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó elõzetes és tájékozott írásbeli hozzájárulása esetén ad át. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az esetleges, infotv. vagy egyéb jogszabály alapján kötelezõ adattovábbításokra.

 1. Az e-mail címek felhasználása

9.1.  Az Adatkezelõ kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerûségére, így azokat csak a jelen szabályzatban meghatározott módon használja fel (tájékoztató, hírlevél vagy reklám) e-mail küldésére.

9.2.  Az e-mail címek kezelése elsõsorban a felhasználók azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsõsorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

9.3.   A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelõ csak a felhasználók kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ esetekben és módon küld. A felhasználók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélrõl, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Az adatkezelés módja

Az adatkezelés elektronikus úton történik. Az adatkezelõ adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Az adatkezelés idõtartama

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezelõ által biztosított leiratkozási lehetõséggel a felhasználó nem él. A leiratkozás az alábbi e-mail címre küldött, a leiratkozás szándékát jelzõ levélben történik: borkezeles@kerttrade.hu

 1. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat Magyarország területén az adatkezelõnél telepített, 24 órás õrzéssel védett, szervereken tároljuk.

 1. A Szabályzat elérhetõsége és módosításának lehetõsége

A Szabályzat a http://borkezeles.hu/?id=jogi_nyilatkozat&al_id=1 oldalon elérhetõ.

Az adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot a felhasználóak elõzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követõ használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.

 1. A felhasználóak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezelésérõl a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelõ kérésre tájékoztatást ad a felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az borkezeles@kerttrade.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a felhasználó. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés idõtartama pont alatt meghatározottak szerint.

 1. Jogérvényesítési lehetõségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetõségeit az Infotv. valamint Polgári törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság elõtt gyakorolhatja, továbbá az infotv. rendelkezései szerint kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) közremûködését. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az adatkezelõ munkatársát az borkezeles@kerttrade.hu e-mail címen.

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelõ rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyûjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezõ adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelõ az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánja felhasználni, errõl a felhasználót tájékoztatja, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetõleg lehetõséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelõ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 Budapest, 2020.01.01.